Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Agenda

VVM Café Waterverontreiniging door medicijnen: problemen en oplossingsrichtingen

Date: 19 June 2019
Time: 17:30 - 20:30
Location: VVM Bureau Utrecht

Medicijnen en hun omzettingsproducten komen na gebruik via het toilet, rioolwaterzuiveringsinstallaties, bodem en lucht in het oppervlaktewater terecht. Het gaat jaarlijks om enorme hoeveelheden. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor gezondheid en ecologie? En wat kan waterbeheer bijdragen aan een effectievere aanpak? Die vragen vormen de insteek van het VVM Café op 19 juni over dit onderwerp.

Gangbare zuiveringsmethoden halen niet alle medicijnen uit het water. Gevolg is dat veel van deze biologisch actieve en slecht afbreekbare stoffen op het oppervlaktewater worden geloosd. Naar schatting gaat het in Nederland per jaar om minstens 140 ton medicijnen. Dit is beduidend meer dan de 17 ton aan bestrijdingsmiddelen die jaarlijks in het oppervlaktewater terechtkomt.

Medicijnen zijn net als bestrijdingsmiddelen bedoeld om een bepaalde werking te hebben op mensen, dieren of andere organismen. Bij lozing in het milieu is er dus potentieel een aanzienlijk risico dat er sprake kan zijn van onbedoelde en ongerichte blootstelling. Te meer daar er nog lang geen volledig inzicht is in de omvang van het probleem. Van de ongeveer 2000 medicijnen hebben waterbeheerders er namelijk slechts circa 80 geïnventariseerd of ze daadwerkelijk in het oppervlaktewater voorkomen.

In dit VVM Café staan drie hoofdaspecten centraal: gezondheid, biodiversiteit en waterbeheer. Alfons Uijtewaal van Huize Aarde en het Europese MEDUWA-project zal ingaan op de meer algemene milieukundige aspecten en op de mogelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid. Ook zal hij een aantal innovaties laten zien die in dit kader ontwikkeld worden om de problematiek tegen te gaan.

Anja Derksen van bureau Adecoadvies zal vervolgens dieper ingaan op de effecten op waterorganismen en de ecologische gevolgen. Tenslotte zullen Michael Bentvelsen van de Unie van Waterschappen en/of Lieke Coonen van de Vewin nader ingaan op mogelijkheden binnen het waterbeheer om tot een effectievere aanpak van het probleem te komen.

Meer informatie: https://www.vvm.info/vvmcafe/juni2019