Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Agenda

VVM Excursie IJsseldelta Zuid

Date: 22 September 2016
Time: 13:30 - 16:30
Location: Isala Delta, Engelenbergplantsoen 5, 8266 AB Kampen

Op 22 september a.s. vindt een unieke middagexcursie plaats naar het omvangrijke project IJsseldelta-Zuid. De bypass ten zuiden van Kampen moet in combinatie met de reeds uitgevoerde zomerbedverlaging van de Beneden-IJssel met circa twee meter voor voldoende veiligheid zorgen. Daarnaast levert het project nevenvoordelen op voor recreatie, wonen en natuur.

IJsseldelta-Zuid is één van de circa dertig projecten in het kader van het programma ‘Ruimte voor de Rivier’. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. In fase 1 vindt nagenoeg al het groot grondverzet plaats. In fase 2 wordt de kering bij Roggebotsluis verwijderd, waardoor de hoogwatergeul in open verbinding staat met het Vossemeer. Onlangs heeft de minister Schultz (IenM) besloten om de uitvoering van de tweede fase naar voren te halen. Dit betekent dat de werkzaamheden al in 2022 afgerond kunnen zijn, drie jaar eerder dan was voorzien. Al met al een groot project en een complex proces.

Het MER heeft een sturende rol gespeeld in de vormgeving van het project. Het op basis hiervan gekozen voorkeursalternatief vormde het vertrekpunt voor het inrichtingsplan en een aanvulling op het MER. Het uitvoeren van de verschillende milieuonderzoeken voor deze aanvulling en het uitwerken van het inrichtingsplan zijn daarbij - in een iteratief proces - gelijk opgelopen.

Deelname aan de excursiemiddag levert het volgende op:

  • kennis van de ontwikkeling van het project en de sturende rol van het MER daarin;
  • terreinbezoek om kennis te nemen van de uitvoering;
  • contacten met vakgenoten tijdens de excursie.

Programma

De excursiemiddag begint om 13.30 uur met een ontvangst bij Isala Delta in Kampen (Engelenbergplantsoen 5). Vervolgens belicht projectmanager ir. Peter van Wijk van de provincie Overijssel de ontwikkelingen die geleid hebben tot het huidige project. Daarbij wordt voorgesorteerd op de aanpak die in de PKB ‘Ruimte voor de Rivier’ is voorzien. Als tweede spreker geeft deelprojectleider MER drs. José van Nieuwpoort een schets van de betekenis van het MER in dit project. Na de presentaties volgt een korte discussie, waarna vertrek per bus volgt naar het projectgebied waar een bezoek volgt aan enkele overzichtspunten. Het programma eindigt om 16.30 uur.