Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Agenda

Verbeteren van bodem- en waterkwaliteit, doe je samen!

Date: 21 June 2017
Location: VVM Bureau, Arthur van Schendelstraat 758, 3511 MK Utrecht

In dit VVM Café brengen we de verschillende werelden bij elkaar die invloed hebben op bodem- en waterkwaliteit. Peter Schipper (Alterra) en Anne Wim Vonk (Waterschap Aa en Maas) en Wim Stegeman (Agrariër en bestuurslid Waterschap Vechtstromen) vertellen over hun ervaringen.

Binnen de landbouw spelen belangrijke ontwikkelingen die extra beslag leggen op de ruimte, meer water nodig hebben en meer vragen van de bodem. Denk aan de mestproblematiek, opbrengstenstijging, liberalisering pacht, afschaffing melkquotum, hoge grondprijzen, schaalvergroting en de introductie van fosfaatrechten.

Als antwoord op deze ontwikkelingen verscheen in 2013 het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW). Dit programma werkt aan verbetering van waterkwaliteit, waterkwantiteit en landbouwkundige productie. Dit sluit goed aan op de doelstellingen uit de Kader Richtlijn Water (KRW). Inmiddels realiseren Waterschappen zich steeds meer dat ze niet op de traditionele wijze hun opgaven kunnen realiseren. Om die reden kruipen ze meer en meer het land op. In samenwerking met de agrarische sector is veel te winnen. Een bodem in goede conditie kan veel water bergen en goed landbouwkundig beheer kan verliezen van nutriënten beperken.

Het VVM Café zoomt in op de laatste ontwikkelingen rondom het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit.

Everhard van Essen (Aequator Groen & Ruimte en bestuurslid VVM sectie Bodemmanagement) leidt als avondvoorzitter de discussie.

> Meer informatie